دکترمحمدپورپناهی گل تپه از مطالب لذت ببرید با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) mpoorpanahi@gmail.com mpoorpanahi@yahoo.com 09149570093 http://ms-ac.mihanblog.com 2018-01-18T16:38:09+01:00 text/html 2017-12-29T09:48:41+01:00 ms-ac.mihanblog.com محمد پورپناهی گل تپه هنوز به دروغ هایتان وخوشبین هستیم! اجی مجی لاترجی!! http://ms-ac.mihanblog.com/post/724 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">هنوز به دروغ هایتان وخوشبین هستیم! اجی مجی لاترجی!!</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">محمد_پورپناهی_گل_تپه</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">"من یک نویسنده ام و واقعیت های اطراف خود را به قلم می کشم لطفا کسی کاسه ی داغتر از آش نشود و به جای کسی بر نخورد متشکریم "</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>بدبختی از همه طرف می‌آید...هرچه سنگ است پای احمد لنگ است ، حاکمانی كه نمی دانند شب مردمان شان چگونه به صبح میرسد، دیگر چه فرقی میكند كه به شراب نشسته باشند یا به نیایش ایستاده باشند.از این همه تداخل مشکلات، از بهم تنیدگی دَرد ها از بی تفاوتی ها دلگیریم همه <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;</span>، </span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>هیچ مشکلی حل نمی شود و تنها با مشکل دیگر فراموش می شود ، احمقانه ترین وعده ها را منتظر نشسته ایم سال هاست از زدایش فقر <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>و همسانی بلغور می کنند و تنها چیزی که هست زایش فقر است و بدبختی هایی که از در و دیوار می بارد می گویند صبر کنید ما سال هاست در صبریم نه ما ایوب زمان هستیم و نه شما وحی نازل ، چطور خوابتان می برد وقتی فقر از در و دیوار بر سر این مردم می بارد ! به راستی چطور ؟! چگونه ؟!</span></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>چقدر بهشتی ما ، این مرد بهشتی راست گفت : دین یعنی عدل، عدل یعنی دین. هرجا دیدید می‌گویند دینِ اسلام هست و عدالت اجتماعی نیست، بدانید دین اسلامش قلابی است</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'> وعده ها <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>دیگر دردی را دوا نمی کنی بی اعتمادی شدیدی در جامعه <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>بوجود امده است و این شکاف<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>بسیار ازار دهنده است دیگر مردم از شعار </span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>‏"من برات مار میشم مارِ وفادار میشم</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'> "خسته اند وعده ی نان مان هم آجرشد </span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>داریم غرق میشویم وهیچ کس برایمان طناب پرت نمیکند...</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>یک مشت قالتاق جمع شده اند و در حال گند زدن به زندگیه هستند هر جایی را دست می زنی بوی گندش به اسمان بلند می شود </span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>به آدم دروغ می‌گویند .آدم دروغ‌ها را می‌بیند و به روی ِ خودش نمی‌آورد .در واقع آن‌ها را تحمل می‌کند ، آن‌ وقت فکر می‌کنند آدم احمَق است نمی‌فهمَد !</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'> احمق شمایید که اعتماد آدم را به سخره گرفته اید !! برای مان ژست برایت بمیرم می گیرند آخر پدر صلواتی زمانی که قدرت دستتان بود که گند زدید بر حال و روز این ملت چه شده است که به یکدفعه دایه ی مهر بانتر از مادر شدید ؟!</span></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">اینجا دیاریست ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﺪﻩﻫﺎﻯ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﻯ ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و به بهترین بیمارستانهای دنیا میروند ﺗﺎ ﻭﺭﻭﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻧﺪ به مملکت تعصب دارند و فرزندانش در خارجه تحصیل می کند و در خدمت غرب هستند ... و مردم ساده دل را برای مداوا به<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دعا و زجه نسخه پیچ می کنند <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>!! متخصصین وعده ودروغ ومتزوران <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>گردن کلفت خواب و خوراک را به مردم حرام کرده اند مردم از فرت مشکلات و آسیب ها گرفتار آسیب های دیگر می شوند خلاصه بازار دعانویس و جن گیر و محلل رونقی بسزا گرفت است . متخصصین رلکسیش و آرام سازی <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>تمام لذت های این دنیا را حواله به دنیای دیگر می کردند و مردم را وادار به زوزه و گریه و ناله می کنند و خودشان مدام در عیش و نوش مشغول اندوختن مال و منال بودند و می خواندند:" گریه بر هر دردی دواست!"</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><font size="3">مردم هیچ چیز از شما نمی خواهند جز مقداری شعور ، در ک متقابل ، رنجشان رو به اسمان است و سفره هایشان بسیار ناچیز ، حداقل با تزویرتان درد هایشان را تازه نکنید بگذارید به زخم خود بمیریم ، ما به خواراندن تاول های این زخم ها عادت کردیم ،به دردها ، به فقر ، اما هنوز به دروغ هایتان خوشبین هستیم ، چوپان دروغگو نباشید روزی خواهد رسید که گرگ به گله خواهد زد و ان موقع خواهید فهمید که چه کرده اید و خود کرده را تدبیر نخواهد بود ، کمی مردم را در یابید این مردم بهترین مردم دنیا هستند کمی با دردهایشان زندگی کنید </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">چقدر زیبا شرح حل داده صادق ما که این دنیا دمدمی و گذرنده است - آن دنیا همیشگی است - توی پیشانی ما نوشته که باید دسترنج خودمان را به حضرت غول بی شاخ و دم تقدیم کنیم تا او بخورد و بنوشد و خوشگذرانی کند - او عادل و کریم است - او ستون دنیا و عقبی است - ما باید رضایت خاطر گردن کلفت ها و قلدران خودمان را فراهم بیاوریم - ما مطیع و منقاد هستیم - اراده ی آن ها اراده ی آسمان است - ما جان و مال و عرض و ناموس خودمان را کورکورانه در طبق اخلاص می گذاریم و فدای منافع غول بی شاخ و دم می کنیم - ما گوسفندان غول بی شاخ و دم هستیم که هم در عروسی و هم در عزای او باید کشته بشویم - این را توی پیشانی ما نوشته اند و از بزرگ ترین افتخارات ماست! - مقدر است که آن ها از سیری بترکند و ما از گشنگی! - زنده باد مرده های قوم ما - ما برای خاطر مرده ها زنده هستیم - ما خوش گریه هستیم و گریه بر هر درد بی درمان دواست! - ما از غضب مرده ها می ترسیم - ما مردار پرستیم - اجی مجی لاترجی!"</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span dir="LTR"><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>